Regulamin konkursu

„ Prezent ślubny”

 

§1.

[definicje]

 

Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Czas Trwania Konkursu: 01.05.17  - 31.05.17
 2. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego: wpływ Zgłoszenia Konkursowego na serwer systemu informatycznego;
 3. Dzie Roboczy: każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
 4. Komisja Konkursowa: komisja składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora, której zadaniem jest wybór Laureatów oraz nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu;
 5. Konkurs: organizowany przez Organizatora konkurs pod nazwą „Prezent ślubny”, którego dotyczy Regulamin
 6. Laureat: Uczestnik wybrany przez Komisję Konkursową jako jeden ze zwycięzców Konkursu
 7. Organizator:Faktoria Win,  EUROCASH S.A. , ul. Wiśniowa 11,  62-052 Komorniki, NIP: 7791906082
 8. Uczestnik: osoba biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania określone w §3. Regulaminu;
 9. Zadanie Konkursowe: zadanie, które powinien wykonać Uczestnik ubiegając się o   wygranie nagrody w Konkursie;
 10. Zgłoszenie Konkursowe: wysłanie danych teleadresowych  wraz z rozwiązaniem zadania konkursowego i wysłaniem na adres mailowy podany przez organizatora

 

 

§2.

[postanowienia ogólne]

 

 1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Czas Trwania Konkursu obejmuje okres od 1 marca 2017 roku do 31 marca 2017 roku, przy czym przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji mogą zakończyć się do dnia 10 kwietnia 2017 roku.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 4. Ze względu na swój niepubliczny charakter, Konkurs nie stanowi reklamy ani promocji napojów alkoholowym w rozumieniu Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 5. Celem Konkursu jest nagrodzenie Uczestników, którzy w ocenie Komisji Konkursowej najlepiej wykonali Zadanie Konkursowe.
 6. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień, a także, że spełnia warunki wzięcia udziału w Konkursie.

 

 

§3.

[warunki wzięcia udziału w Konkursie]

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być konsument w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, który:
 1. ma ukończone 18 lat,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował wszystkie jego postanowienia,
 4. ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora także członkowie ich rodzin, przez co na potrzeby Konkursu rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, przysposabiających i przysposobionych, rodzeństwo, pasierba, pasierbicę, ojczyma, macochę, teściów, zięcia i synową.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki  wzięcia udziału w Konkursie określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia określonych w nim wymagań po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, spowoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu. W przypadku wykluczenia z Konkursu jego Laureata, Komisja Konkursowa wybierze innego Laureata

 

 

§4.

[udział w Konkursie, Zgłoszenie Konkursowe]

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, poza spełnieniem warunków, o których mowa w §3., należy:
 1. rozwiązać Zadanie Konkursowe,
 2. dokonać Zgłoszenia Konkursowego;
 1. Mail wysyłany przez Uczestnika w ramach Zgłoszenia Konkursowego powinien zawierać:
 1. Tytuł maila: imię i nazwisko Uczestnika plus hasło: Powitanie wiosny
 2. Imię i nazwisko Uczestnika
 3. datę urodzenia Uczestnika,
 4. numer telefonu komórkowego Uczestnika,
 5. adres e-mail Uczestnika,
 6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika o następującej treści:

„Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez EUROCASH S.A. dla celów zwizanych z organizacj i przeprowadzeniem konkursu „Gotuj z Faktorią Win”. Moje dane osobowe udostpniam dobrowolnie oraz wiem, e przysługuje mi prawo wgldu do nich i żądania ich poprawiania.”

 

 1. Po dokonaniu Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie Uczestników Konkursu. 
 1. Zgłoszenia Konkursowe mogą być dokonywane przez cały Czas Trwania Konkursu, tj. od godziny 00:00:00 dnia 1 marca 2017 roku do godziny 23:59:59 dnia 31 marca 2017 roku.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości dokonania Zgłoszenia Konkursowego z przyczyn technicznych leżących po stronie osób zamierzających wziąć udział w Konkursie lub operatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikowania Zgłoszeń Konkursowych przez cały Czas Trwania Konkursu, a także już po wybraniu Laureatów Konkursu. W przypadku wykluczenia z Konkursu jego Laureata, Komisja Konkursowa wybierze innego Laureata. 
 4. Weryfikacja poprawności przesyłanych zgłoszeń do Konkursu będzie dokonywana za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs. Czas nadesłania zgłoszenia będzie rejestrowany przez centralny komputer Organizatora. 

 

 

§5.

[Zadanie Konkursowe]

 

 1. Zadanie Konkursowe polega na przedstawieniu Organizatorowi w Zgłoszeniu Konkursowym krótkich życzeń ślubnych.
 2. Zadanie Konkursowe:
 1. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
 2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, nieobyczajnych lub treści sprzecznych z prawem,
 3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. 

 

 

§6.

[prawa autorskie]

 

 1. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z przedstawionym przez niego rozwiązaniem Zadania Konkursowego. 
 2. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
 1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do rozwiązania Zadania Konkursowego, pod warunkiem, że rozwiązanie to zostanie nagrodzone nagrodą. Organizator nabywa wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania Zadania Konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalanie rozwiązania na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
 2. zwielokrotnienie rozwiązania jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy rozwiązania, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 3. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których rozwiązanie utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 4. rozpowszechnianie rozwiązania w sposób inny niż określony w lit. a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie rozwiązania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
 5. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
 6. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
 7. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
 8. wykorzystanie rozwiązania i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
 9. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji,  produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej
 1. Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia do wykonywania praw zależnych do rozwiązania, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem rozwiązania na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji rozwiązania, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. 

 

 

§7.

[wybór Laureatów]

 

 1. Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy wybrani przez Komisję Konkursową na podstawie przeprowadzonej przez nią oceny rozwiązań Zadania Konkursowego.
 2. Wybór Laureatów dokonany zostanie do dnia 10 czerwca 2017 roku w biurze Organizatora w Poznaniu, ul. Wiśniowa 11.
 3. Ocena Zadań  Konkursowych przez Komisję Konkursową obejmować będzie zadania dokonane zgodnie z Regulaminem. Ocena dokonana zostanie na podstawie uznania członków Komisji Konkursowej, przy uwzględnieniu jakości i oryginalności i ocenianych przepisów. Ocena Komisji Konkursowej nie podlega weryfikacji i nie wymaga uzasadnienia.
 4. Laureatami Konkursu zostaje 20 Uczestników, którego rozwiązanie Zadania Konkursowego zostanie najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową. 
 5. Organizator zastrzega możliwość wyboru mniejszej liczby Laureatów aniżeli wskazana powyżej, jeżeli mniejsza liczba rozwiązań Zadania Konkursowego zostanie pozytywnie oceniona przez Komisję Konkursową.
 6. Autorzy 10 kolejnych pod względem oceny Komisji Konkursowej rozwiązań wpisani zostaną na listę rezerwową i uszeregowani w kolejności wyznaczonej oceną ich Zadania Konkursowego dokonaną przez Komisję Konkursową.
 7. W przypadku wykluczenia któregokolwiek z Laureatów z Konkursu, Laureatem zostanie pierwszy w kolejności Uczestnik wpisany na listę rezerwową.
 8. W przypadku wyczerpania Uczestników wpisanych na listę rezerwową w trybie powyżej określonym, nieprzyznane nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora.

 

 

§8.

[nagrody]

 

 1. Laureat otrzyma zestaw win z kolekcji Faktorii Win. 
 2. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.
 3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

§9.

[powiadomienie o wygranej, ogłoszenie wyników Konkursu]

 1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w ciągu pięciu dni Roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu za pośrednictwem wiadomości e-mail i wiadomości sms, przy wykorzystaniu danych wskazanych przez nich w Zgłoszeniu Konkursowym. Organizator w treści tych wiadomości poinformuje Laureatów o sposobie i terminie przekazania niezbędnych danych i oświadczeń, koniecznych do przekazania nagrody.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieskuteczności doręczenia Laureatowi powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli przyczyną tej nieskuteczności będzie podanie przez Laureata błędnego numeru telefonu lub adresu e-mail, zmiana numeru telefonu lub adresu e-mail w czasie trwania Konkursu lub nieprawidłowe działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakwalifikowanie przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta Laureat, wiadomości e–mail od Organizatora jako „wiadomości niechcianych”, „SPAMu”, a także posiadania przez Laureata włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium.

 

 

§10.

[przyznanie nagrody]

 1. Warunkiem przyznania nagrody jest przesłanie przez Laureata e-mailem bądź smsem, po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w §9 ust. 1, w nieprzekraczalnym terminie pięciu Dni Roboczych od nadania przez Organizatora tego powiadomienia w formie wiadomości SMS lub e-mail, na adres Organizatora następujących danych Laureata:
 • imienia i nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • dokładnego adresu zamieszkania,
 • dokładnego adresu, do korespondencji, na który to adres ma zostać przesłana nagroda. 
 1. W przypadku niezachowania przez Laureata terminu, o którym mowa w ust. 1, Laureat zostanie wykluczony z Konkursu.

 

 

§11.

[wydanie i odbiór nagrody]

 

 1. Warunkiem odebrania nagrody jest:
 • wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez Laureata Organizatorowi,
 • podpisanie przy kurierze oświadczeń następującej treści:

„Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11,  62-052 Komorniki dla celów zwizanych z organizacj i przeprowadzeniem konkursu „Gotuj z Faktorią Win”. Moje dane osobowe udostpniam dobrowolnie oraz wiem, e przysługuje mi prawo wgldu do nich i żądania ich poprawiania.”

„Jestem samodzielnym autorem przedstawionego w moim zgłoszeniu konkursowym zadania konkursowego polegajcego na przedstawieniu Organizatorowi w Zgłoszeniu Konkursowym przepisu kulinarnego na autorskie danie. Przysługuj mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majtkowe do określonego powyżej zadania konkursowego, a rozwiązanie to nie narusza w aden sposób przepisów obowizujcego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Przysługujce mi autorskie prawa majtkowe do tych utworów nie s w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem adnej osobie licencji uprawniajcej do korzystania z rozwiązania tego zadania konkursowego, posiadam wyłczne prawo do udzielania zezwole na rozporzdzanie i korzystanie z opracowa rozwiązania tego „zadania konkursowego”.

Ponosz pełn odpowiedzialność prawn wobec EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11,  62-052 Komorniki z tytułu niezgodnoci z prawd powyższych owiadcze i zobowizuj si zwolni EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11,  62-052 Komorniki od jakiejkolwiek odpowiedzialnoci w zakresie objtym tymi owiadczeniami, w szczególnoci w przypadku wystpienia, w tym take na drodze sdowej, osób trzecich z roszczeniami wynikajcymi z naruszenia przysługujcych im praw”,

Przyjmuj do wiadomoci i zgadzam si, e z chwil wydania nagrody w tym konkursie zgodnie z jego regulaminem przenosz na EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11,  62-052 Komorniki autorskie prawa majtkowe do mojego rozwizania zadania konkursowego na polach eksploatacji wskazanych tym regulaminie” 

 • wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody
 1. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej, w terminie dziesięciu Dni Roboczych od daty spełnienia przez Laureata warunków określonych w §10. 
 1. W przypadku niepodjęcia przez Laureata przesyłki będzie ona awizowana. Na awizo podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, pod którymi będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z nagrodą najpóźniej w terminie dwóch dni od daty awizacji przesyłki.
 2. W przypadku niepodjęcia przesyłki przez Laureata w tym terminie, Laureat utraci uprawnienie do otrzymania nagrody, a ta pozostanie w dyspozycji Organizatora.

 

 

 

§12.

[postępowanie reklamacyjne]

 

 1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie na adres Organizatora (z dopiskiem „ Faktoria Win – konkurs Powitanie Wiosny”) w terminie do dnia 20 czerwca 2017 roku. Do zachowania tego terminu konieczne jest skuteczne doręczenie reklamacji Organizatorowi.
 2. Reklamacja powinna wskazywać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, dokładne określenie przyczyn reklamacji i jej żądania.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie dziesięciu Dni Roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Treść rozstrzygnięcia przekazana zostanie Uczestnikowi listem poleconym. Do zachowania terminu do rozpatrzenia reklamacji wystarczające będzie nadanie przed jego upływem listu poleconego w placówce operatora publicznego. 
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

 

§13.

[postanowienia końcowe]

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników w związku z Konkursem jest EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11,  62-052 Komorniki, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489849, o numerze NIP 7791906082;
 2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 88). 
 3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikami tylko i wyłącznie w związku z przebiegiem Konkursu.
 4. Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej www.faktoriawin.pl/sezongrillowy oraz w biurze Organizatora. 
 5. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni, od dnia ogłoszenia na stronie internetowej.

Serwis przenaczony jest
dla osób pełnoletnich.

Czy masz 18 lat?